Úřední deska

Informace dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb. v aktuálním znění. Data aktualizována k 1. 5. 2022.

1. Název: Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, Školní družina, Střední škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

V letech 1961 – 1992 fungovala škola v Uherském Brodě pod názvem Zvláštní škola. Byla zřizována příslušnými školskými úřady (ONV, školský úřad).   

Školský úřad v Uherském Hradišti zřídil dne 1. 1. 1993 Zvláštní školu v Uherském Brodě jako rozpočtovou organizaci. Od 1. 5. 1995 se organizace změnila na příspěvkovou.

Od 1. 9. 2000 byl změněn název školy na Zvláštní škola a Pomocná škola Uherský Brod, okres Uherské Hradiště. V tomto roce škola postupně přesídlila na současnou adresu do budovy ZŠ Na Výsluní 2047.

Od 1. 9. 2004 byl změněn název organizace na Speciální školy, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.

Od 1. 9. 2005 byl název organizace změněn na Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod.

Od 1. 9. 2016 byl název organizace změněn na Základní škola Čtverka, Uherský Brod.

Od 1. 9. 2022 je název organizace změněn na Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod.

Právní forma: příspěvková organizace
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz

3. Organizační struktura

Činnost školy

Nejvyšší povolený
počet žáků v oboru

IZO

obory vzdělání: Základní škola

 • 79-01-C Základní škola
 • 79-01-C/01 Základní škola
 • (délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců)
 • 79-01-B Základní škola
 • 79-01-B/01 Základní škola speciální
 • délka vzdělávání: 10 roků 0 měsíců

obory vzdělání: Střední škola

 • 78-62-C Jednoletá a dvouletá praktická škola
 • 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
 • délka vzdělávání: 1 rok

 

76 žáků

 

 48 žáků

 

 

15 žáků

060 371 714

 

 

 

 

181 127 491

Školní družina

50 žáků

181 080 648

Organizační schéma školy:

 Organizační schéma školy [125 kB]

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod
Na Výsluní 2047
688 01 Uherský Brod

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

4.3. Úřední hodiny:

pondělí: 7:30 – 15:30 hodin
úterý - středa - čtvrtek: 8:00 – 14:00 hodin
pátek: 8:00 – 12:00 hodin

Doporučujeme domluvit termín jednání předem.

V období školních prázdnin jsou úřední hodiny oznámeny na internetových stránkách školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy. 

4.4 Telefonní čísla:

 • Škola: 572 632 273
 • Mobil: 602 526 785
 • Mobil: 731 629 038

4.5 Čísla faxu: -

4.6 Adresa internetové stránky:  www.zsctverka.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

epodatelna@zsctverka.cz

úřední hodiny:
pondělí: 7:30 – 15:30 hodin
úterý - středa - čtvrtek: 8:00 – 14:00 hodin
pátek: 8:00 – 12:00 hodin

4.8 Další elektronické adresy

4.9 Datová schránka

ID datové schránky: 7rbv3bc

5. Platby lze poukázat na účet:

Komerční banka 86-4085220237/0100
dotace od zřizovatele
finanční dary

6. IČ

60 371 714

7. DIČ

nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program pro základní školu speciální
 • Školní vzdělávací program pro praktickou školu jednoletou
 • Školní vzdělávací program školní družiny
 • Minimální preventivní program
 • Školní řád
 • Řád školní družiny
 • Plán EVVO
 • Plán výchovného poradce
 • Zřizovací listina - dodatek
 • Výroční zprávy o činnosti školy
 • Inspekční zprávy ČŠI

Školní vzdělávací programy 

Název školního vzdělávacího programu číslo jednací ročníky
ŠVP ZV - UVV - Společnou cestou   1. -   9.
ŠVP ZŠ speciální - Škola pro radost č. j. 47/2010 1. - 10.
ŠVP PrŠ jednoletá - Cesta za poznáním   1.
ŠVP školní družiny - Korálek ke korálku   1. - 10.

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy na adrese: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod.

8.2 Rozpočet

http://www.zkola.cz/management/Stranky/Management.aspx

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně - žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem na elektronickou adresu školy reditel@zsctverka.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně na poštovní adresu školy Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možno doručit osobně do ředitelny nebo kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

pověření pracovníci:
Mgr. Petra Guričová - ředitelka školy
Ing. Martina Zátková - účetní

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

adresa:
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů a návody pro řešení životních situací souvisejících s péčí o osoby se zdravotním postižením jsou uvedeny na portálu MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/osoby-se-zdravotnim-postizenim 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

14.2 Vydané právní předpisy

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod , v úředních hodinách v pondělí: 7:30 – 15:30 hodin, úterý-středa-čtvrtek: 8:00-14:00, pátek: 8:00 – 12:00 hodin.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

a) kopie dokumentů, tisk

 • jedna strana černobíle A4             2 Kč
 • oboustranně černobíle A4            4 Kč
 • jedna strana černobíle A3             4 Kč
 • oboustranně černobíle A3            8 Kč
 • jedna strana barevně A4             15 Kč
 • oboustranně barevně A4            30 Kč
 • jedna strana barevně A3             30 Kč
 • oboustranně barevně A3            60 Kč

b) poskytnutí požadovaných výstupů:

 • na DVD – za 1 ks 15 Kč
 • na CD    – za 1 ks 10 Kč

c) za odeslání informace:

 • poštovné dle platného sazebníku České pošty

d) Při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informace uhradí žadatel o informace za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání informací 200 Kč.

 • Sazebník je platný od 1. 5. 2022

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

žádné

16.2 Výhradní licence

žádná

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva o činnosti školy 2020-2021 [1 MB]

 Výroční zpráva o činnosti školy 2021 - 2022 [1,3 MB]

18. Přijatí žáci

 • pro školní rok 2023/2024 byli do 1. ročníku základního vzdělávání přijati tři žáci s registračními čísly 231, 232, 233. 
 • pro školní rok 2023/2024 byl do střední školy s kódem oboru KKOV 78-62-C/01, název Praktická škola jednoletá, přijat 1 uchazeč s přiděleným registračním číslem SŠ/01/2023.