Střední škola

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
 • základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá, kód oboru: KKOV 78-62-C/01.

Praktická škola jednoletá rozšiřuje všeobecné základy vzdělání, které žáci získali v průběhu povinné školní docházky do základní školy. Denní organizace výuky odpovídá schopnostem a možnostem žáků a respektuje jejich individuální zvláštnosti. Za těchto předpokladů je vzdělávací proces zaměřen

 • na rozvoj komunikačních dovedností žáků,
 • na dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na podpoře jiných osob,
 • na osvojení manuálních dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností,
 • na využitelnost získaných dovedností v oblastech praktického života i uplatnění se v různých profesních oblastech.

Prioritou je rozvoj praktických dovedností žáků jako je příprava pokrmů, péče o domácnost, rukodělné práce, pěstitelství a další činnosti potřebné k tomu, aby snadněji zvládali situace v běžném životě. Pro vybrané skupiny žáků jsou využívány některé alternativní přístupy k výuce jako jsou například prvky muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie nebo bazální stimulace.

Přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek.
Délka vzdělávacího programu: Jeden rok.
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška.
Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblastech praktického života.

Očekávané výstupy:

 • Rozvoj komunikačních dovedností ústní i písemnou formou.
 • Osvojení si poznatků obsažených ve školním vzdělávací programu.
 • Seznámení se s podstatou a fungováním demokratické a občanské společnosti.
 • Plnění stanovených povinností, dodržování morálních zásad, mravních hodnot a společenského chování.
 • Osvojení si způsobu života podle zdravého životního stylu.
 • Podílení se na ochraně životního prostředí.
 • Osvojení si základních pracovních dovedností, návyků, postupů, potřebných pro budoucí život i profesi.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Znalost pravidel ochrany osob před následky mimořádných událostí.

Pracovní uplatnění:
Model praktické školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na pracovní uplatnění v rámci svých možností a individuálních schopností při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, v zemědělství, případně na chráněných pracovištích i vlastní život.

 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole [107 kB]

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání [21 kB]

 Kritéria přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2024/2025 [216 kB]

Všechny důležité informace k přijímacímu řízení naleznete na 
https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

užitečný odkaz na https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/