Novinky

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Čtverka, Uherský Brod vyhlašuje přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2024 - 2025 do oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletáPoslední termín k podání přihlášky je 20. únor 2024.
Pravidla přijímacího řízení vychází ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., Vyhlášky č. 422/2023 Sb., Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a Zákona č. 500/2024 Sb. v platném znění.

Přihláška
Evidence přihlášek ke vzdělávání na naší střední škole je možná

a) v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím identity občana od 1. února do 20. února 2024. Tento způsob doporučujeme. Následně bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo.

b) prostřednictvím výpisu  s podporou elektronického systému – vytiskne se a podá v listinné podobě bez příloh (ty se vkládají elektronicky).

c) prostřednictvím tiskopisu – formulář je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz a na našem webu školy www.zsctverka.cz. Podává se s přílohami v listinné podobě.

Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority.

K přihlášce je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti, doporučující posouzení školského poradenského zařízení, doklad o splnění povinné školní docházky nejpozději v den nástupu do středního vzdělávání.

Podmínky a kritéria pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole či třídě zřízené podle § 16, odst. 9. Školského zákona
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
  • základní vzdělání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu střední školy.

Organizace přijímacího řízení
Ředitelka školy rozhodla o nekonání přijímací zkoušky. Uchazeči budou ke vzdělávání přijati na základě kritérií pro přijetí. Dne 23. dubna 2024 od 14:00 do 15:30 hodin se uchazeči dostaví k přijímacímu pohovoru ke zjištění aktuálních schopností, vědomostí a potřeb pro absolvování studia (po dohodě lze stanovit náhradní termín).

Jednotná kriteria pro přijetí uchazečů:

  • Přihláška ke vzdělávání pro denní formu studia se všemi požadovanými přílohami.
  • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do zvoleného oboru.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor.
  • Doklad o splnění povinné školní docházky (nejpozději v den nástupu do středního vzdělávání)

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obor Praktická škola jednoletá: 3

Vyhodnocení výsledků příjímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v DIPSY, a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stánkách školy dne 15. května 2024. Tímto se rozhodnutí považují za oznámená.

V Uherském Brodě dne 26. 1. 2024                                                      
Mgr. Petra Guričová, ředitelka školy                                                                          

Všechny důležité informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole [107 kB]

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání [21 kB]

 Kritéria přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2024/2025 [216 kB]

 

<< Zpět na předchozí stránku