Novinky

Přijímací řízení 2023/2024 do Praktické školy jednoleté

Přijímací řízení 2023/2024 do Praktické školy jednoleté

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Čtverka, Uherský Brod vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá. Termín podání přihlášek do 1. 3. 2023.
Pravidla přijímacího řízení vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění.

Přihlášky ke vzdělávání na střední škole je nutné odevzdat ředitelce střední školy do 1. března 2023 na formuláři SEVT. Následně bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo.

K přihlášce je třeba přiložit lékařský posudek registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 
Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod
Na Výsluní 2047
688 01 Uherský Brod

Podmínky a kritéria pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté
Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole či třídě zřízené podle § 16, odst. 9. Školského zákona
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 • základní vzdělání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu střední školy.

Organizace přijímacího řízení

 • Ředitelka školy rozhodla o nekonání přijímací zkoušky. Uchazeči budou ke vzdělávání přijati výběrovým řízením na základě kritérií pro přijetí uchazečů.

Jednotná kritéria přijímacího řízení

 • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ.
 • Hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 • Posudek zdravotní způsobilosti uchazeče od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost (součástí přihlášky). 
 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče o potřebě vzdělávání ve škole, třídě dle § 16, odst. 9 Školského zákona.
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obor Praktická škola jednoletá: 6

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

 • Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě a na webových stránkách instituce seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Zápisový lístek

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

V Uherském Brodě 24. 1. 2023                                            Mgr. Petra Guričová
                                                                                                            ředitelka

 Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 [179 kB] 

 Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole [288 kB] 

 Informace pro rodiče [130 kB] 

 

<< Zpět na předchozí stránku